O nás

V Žiline sa dňa 13. apríla 2024 uskutočnil XV. mimoriadny Snem Klubu vojenských výsadkárov SR. Prítomní delegáti Oblastných klubov vojenských výsadkárov SR zvolili nových štatutárnych zástupcov klubu na funkčné obdobie rokov 2022 - 2024.

Oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí zastupujú, reprezentujú a vedú Klub vojenských výsadkárov (KVV SR) sú členovia prezídia na čele s prezidentom, ktorý je najvyšším voleným predstaviteľom KVV SR. Zároveň sú to štatutárni zástupcovia organizácie, oprávnení konať v zmysle stanov a v mene KVV SR. Súčasné vedenie klubu bolo zvolené na ostatnom, XIV....

Vznik Klubu vojenských výsadkárov SR je úzko spojený so vznikom Slovenskej republiky a jej armády. V Žiline dňa 4. januára 1993 na základe delenia armády ČR a SR a rozkazu veliteľa Armády SR vznikol novovytvorený 3. špeciálny odriad. Do funkcie jeho veliteľa bol vymenovaný plk. Ing. Jozef Tuček, CSc. Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č....