O Klube vojenských výsadkárov SR

O nás

Oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí zastupujú, reprezentujú a vedú Klub vojenských výsadkárov (KVV SR) sú členovia prezídia na čele s prezidentom, ktorý je najvyšším voleným predstaviteľom KVV SR. Zároveň sú to štatutárni zástupcovia organizácie, oprávnení konať v zmysle stanov a v mene KVV SR. Súčasné vedenie klubu bolo zvolené na ostatnom, XIV....

Vznik Klubu vojenských výsadkárov SR je úzko spojený so vznikom Slovenskej republiky a jej armády. V Žiline dňa 4. januára 1993 na základe delenia armády ČR a SR a rozkazu veliteľa Armády SR vznikol novovytvorený 3. špeciálny odriad. Do funkcie jeho veliteľa bol vymenovaný plk. Ing. Jozef Tuček, CSc. Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č....