Súčasnosť klubu

21.11.2022
 • Súčasnosť klubu
 • Vedenie Klubu vojenských výsadkárov SR

Oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí zastupujú, reprezentujú a vedú Klub vojenských výsadkárov (KVV SR) sú členovia prezídia na čele s prezidentom, ktorý je najvyšším voleným predstaviteľom KVV SR. Zároveň sú to štatutárni zástupcovia organizácie, oprávnení konať v zmysle stanov a v mene KVV SR. Súčasné vedenie klubu bolo zvolené na ostatnom, XIV. sneme KVV SR, ktorý sa konal dňa 27. februára 2022 v Žiline. Funkčné obdobie zvolených zástupcov je dvojročné a potrvá do roku 2024, kedy sa uskutoční ďalší, jubilejný XV. snem KVV SR.

Do jednotlivých funkcií a orgánov prezídia KVV SR boli delegátmi XIV. snemu zvolení nižšie uvedení kolegovia a kolegyňa:

Prezídium KVV SR 

 • plk. v. z. Ing. Mgr. Pavel Švelka - prezident
 • mjr. v. z. Ing. Emanuel Nôta - viceprezident
 • kpt. v. v. Ing. Miroslav Bellan - viceprezident pre ekonomiku
 • mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider - viceprezident pre informácie a styk s médiami
 • pplk. v. v. Ing. Daniel Cádra - člen prezídia
 • čat. v. v. Jozef Dolník - člen prezídia

Kontrolná a revízna komisia KVV SR

 • pplk. v. v. Viktor Puchoň - predseda KRK
 • Eva Dolníková - členka KRK
 • des. v. v. Mgr. Ivan Bartoš - člen KRK

Tajomník KVV SR

 • plk. Jozef Pračko - poverený Radou predsedov

Voľba nových predstaviteľov KVV SR sa uskutočnila na XV. mimoriadnom Sneme Klubu vojenských výsadkárov 13. apríla 2024
v Žiline.