História klubu

21.11.2022

Vznik Klubu vojenských výsadkárov SR je úzko spojený so vznikom Slovenskej republiky a jej armády. V Žiline dňa 4. januára 1993 na základe delenia armády ČR a SR a rozkazu veliteľa Armády SR vznikol novovytvorený 3. špeciálny odriad. Do funkcie jeho veliteľa bol vymenovaný plk. Ing. Jozef Tuček, CSc. Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 53, bol dňa 22. augusta 1994 útvaru priznaný čestný názov "Žilinský pluk Jozefa Gabčíka".

Vznik klubu

V máji 1995 bol do funkcie veliteľa 3. špeciálneho odriadu ustanovený pplk. Ing. Jozef Krištofiak. K 1. októbru 1995 bol útvar reorganizovaný
a premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia.

Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky (KVV SR) vznikol pri príležitosti 50. výročia Slovenského národného povstania na zakladajúcom sneme 29. augusta 1994. Snem schválil základné dokumenty potrebné na registráciu klubu podľa platného zákona, stanovy KVV SR, a zvolil si vedenie. Na tvorbe týchto materiálov sa podieľali bývalí príslušníci ASR a ČSSR Ján Repaský, František Stavný, Jozef Tuček, Peter Švrlo, Pavol Bučka, Anton Múdry, Ján Kopecký, František Glatter, Michal Černák, Ján Hanák.

Naši prezidenti

Prvým prezidentom KVV SR bol zvolený plk. v. v. Pavol Bučka. Jeho nasledovníkmi boli plk. v. v. Anton Múdry, plk. v. v. Jozef Tuček a pplk. v. v. Viktor Puchoň. 

Ciele klubu

Protagonisti klubu si ako programový cieľ vytýčili oboznamovať členov, príslušníkov OS SR a verejnosť so vznikom, tradíciami, históriou
a pôsobením slovenských výsadkárov, s ich účasťou na svetových bojiskách, približovať históriu vzniku výsadkových jednotiek po 2. svetovej vojne a podieľať sa na prezentácií súčasných výsadkových jednotiek ozbrojených síl na verejnosti.

V novembri 1994 bol klub, ako nezávislé občianske združenie, zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR a stal sa zmluvným partnerom Ministerstva obrany SR. Prvú dohodu o spolupráci medzi MO SR a KVV SR, za prítomnosti zástupcov KVV SR plk. Jozefa Tučeka
a plk. v. v. Antona Múdreho, podpísal minister Obrany SR Jozef Stank.

Od začiatku činnosti KVV SR bolo zdôrazňované, že základ činnosti má byť v mestách a regiónoch SR, čím začali vznikať oblastné kluby vojenských výsadkárov v Žiline, Prešove, Bratislave, Trenčíne a v Banskej Bystrici, neskôr miestne kluby vojenských výsadkárov vo Vrútkach, Zlatých Moravciach, Trnave a v Šumiaci.

Ich aktivity boli a sú zamerané na udržiavanie výsadkových tradícii a histórie, vrátane starostlivosti o pamätníky, na tradície a históriu športového parašutizmu, na účasť
a organizovanie vojenských športových podujatí...

(streleckých súťaži, bežeckých memoriálov a súťaží, pochodov a presunov so zameraním na vojenskú históriu atď..), na účasť a organizovanie turistických poznávacích a historických podujatí na Slovensku a v zahraničí, ďalej rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi a to najmä
z Českej republiky, Anglicka a Francúzska. KVV SR spolupracuje najmä s 5. plukom špeciálneho určenia Žilina a Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie v Trenčíne, primátorom mesta Žiliny, predsedom Žilinského samosprávneho kraja, s Klubom generálov SR a s organizáciami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SR.

Od roku 2016 KVV SR spolupracuje s občianskymi združeniami participujúcimi s rezortom obrany vo formáte "OZ 7+" najmä v otázkach sociálneho zabezpečenia ako svojich členov tak i aktívnych profesionálnych vojakov a vojnových veteránov. Okrem toho sa podieľajú na tvorbe spoločných návrhov na úpravu nových Dohôd o spolupráci s Ministerstvom obrany SR a vzájomne sa informujú o aktivitách
a podujatiach jednotlivých občianskych združení.

Delegáti Snemu KVV SR si na svojom XIV. zasadnutí dňa 27. februára 2022 zvolili nové vedenie. Novozvoleným prezidentom KVV SR sa stal na obdobie rokov 2022 - 2024 plk. v. z. Pavel Švelka.