V Bratislave sa uskutočnilo ustanovujúce rokovanie AVOZ SR

08.02.2023

Bratislava. Vo štvrtok 2. februára 2023 sa v Posádkovom klube v Bratislave uskutočnilo rokovanie signatárov OZ 7 +. Na svojich internetových stránkach o tom informoval Zväz vojakov Slovenskej republiky (ZV SR). 

Ako uvádza ZV SR, stretnutie sa uskutočnilo za účelom skvalitnenia, a najmä zintenzívnenia spolupráce členských občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu obrany SR a k Ozbrojeným silám SR. Rokovania sa zúčastnili Prezident ZV SR plk. v. v. Gabriel Merňák, genpor. v. v. Peter Vojtek z Klubu generálov SR, plk. v. v. Štefan Jangl z UN Veteran Slovakia, plk. v. v. Pavel Švelka z Klubu vojenských výsadkárov SR, kpt. v. v. Michal Kvanta zo Slovenského zväzu vojakov v zálohe
a športových branných aktivít a plk. v. v. Ivan Koblen zo Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika.

Keďže ide o spoluprácu s Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR, na stretnutie signatárov OZ7+ prijali pozvanie riaditeľka kancelárie ministra obrany Monika Masariková, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Martin Jakál, riaditeľka odboru sociálnej politiky SEĽUZ MO SR Ľubica Fúsková, vedúca oddelenia marketingu KaMO Mariana Zajacová, vedúci oddelenia starostlivosti o veteránov Richard Zimányi a pplk. Karol Brehovský zo SEĽUZ MO SR.

Na rokovaní prezident ZV SR krátko zhodnotil dôvody a účel zriadenia OZ7+ v minulosti, jeho poslanie a dosiahnuté výsledky spolupráce za uplynulé obdobie a uviedol dôvody, kvôli ktorým sa členovia, signatári, spolupráce rozhodli transformovať OZ7+ na Asociáciu vojenských občianskych združení (AVOZ SR). Podľa ZV SR ide najmä o najmä o integráciu občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu obrany
a OS SR v jednotnej platforme za účelom dosiahnutia spoločného, jednotného a sústredeného postupu najmä pri ochrane oprávnených záujmov vojakov, súčasných i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s cieľmi činnosti asociácie. Očakávaným výsledkom tejto spolupráce je predovšetkým možnosť vypracovávania jednotných stanovísk, postojov, legislatívnych návrhov a pod.,  v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti obrany SR a vojenskej komunity. Nemenej dôležitým cieľom je podľa
ZV SR udržiavanie a rozvoj tradícií OS SR a propagácia rezortu obrany SR a OS SR.

AVOZ SR je otvorenou formou spolupráce pre všetky OZ s profesijným vzťahom k rezortu obrany a OS SR a v budúcnosti uvítame všetky relevantné združenia, ktoré budú mať o to záujem a budú pripravené svoj zámer potvrdiť podpisom Memoranda o spolupráci v rámci AVOZ SR.

"Osobitnou časťou diskusie bola téma "Ženy a OS SR". V minulosti existovalo Združenie žien v armáde, ktoré však v minulom roku ukončilo svoju činnosť. ZV SR sa rozhodlo venovať tejto téme, pokiaľ vojačky v zálohe, vo výslužbe, vojenské veteránky a ostatné členky klubov ZV SR prejavia o to záujem. Žien vojačiek, ale aj nevojačiek, je v rezorte obrany veľa. Preto sa v spolupráci so SEĽUZ MO SR pokúsime o verejný prieskum, či aktívne vojačky v rezorte obrany SR majú záujme o riešenie vybraných špecifických tém. Ak bude odozva pozitívna, potom
v spolupráci s ministerstvom obrany SR a s OS SR budeme tieto témy ďalej rozpracovávať," uvádza ZV SR na svojich stránkach.

Myšlienku transformácie OZ7+ na AVOZ SR podporila podľa ZV SR riaditeľka Kancelária Ministra obrany SR Monika Masariková. "Pôjde hlavne o združenia, ktoré majú podpísanú zmluvu o spolupráci s ministerstvom. Ak sa ale ukáže záujem aj tých, ktoré zmluvu s nami nemajú podpísanú, nebránime sa ani tomu, že ak budú spĺňať podmienky, sme schopní podpísať zmluvy aj dodatočne," uviedla.

Na záver diskusie členovia OZ7+ podpísali transformačný dokument - Memorandum o spolupráci v rámci Asociácie vojenských občianskych združení SR (AVOZ SR). 

Zdroj: Ustanovujúce rokovanie AVOZ SR